آزادسازی پول‌های بلوکه ایران نتیجه سیاست خارجی دقیق و غیراحساسی دولت است


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران نتیجه سیاست خارجی دقیق و غیراحساسی دولت سیزدهم است، اقدامی که دولت‌های قبل با وجود گفت‌وگوهای بسیار با آمریکا در این مهم ناکام ماندند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85231824/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C