ابتکارات صحرایی در دانشگاه فرهنگیان در آموزش و پرورش هم قابل اجراست


تهران – ایرنا – نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش در دوره ریاست بر دانشگاه فرهنگیان ابتکارات خوبی برای تحول داشته است، گفت: این ایده ها در وزارت آموزش و پرورش نیز قابل اجراست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85119269/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D9%85-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84