اجرای قانون خرید تضمینی گندم در دولت سیزدهم/ تا خودکفایی تولید راه زیادی نداریم
تهران- ایرنا- سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: اجرای قانون خرید تضمینی گندم مهمترین دستاورد دولت سیزدهم است چراکه گندمکاران را نسبت به تحویل محصول خود به دولت تشویق کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85210311/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF