ارتقای بهره‌وری و کاهش ۱۸ درصدی مصرف آب در برنامه هفتم


تهران – ایرنا – سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در توضیح مصوبات امروز کمیسیون به بهره‌وری و استفاده از آب‌های روان و همچنین کاهش ۱۸ درصدی مصرف آب کشاورزی در طول برنامه هفتم توسعه پرداخت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85179871/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B1%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85