اصلاح نظام بودجه ریزی نیازمند همکاری مدیران مالی دستگاههاست


تهران- ایرنا- رئیس کل دیوان محاسبات گفت: اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور بدون مشارکت معاونان مالی و اداری و همچنین برقراری وحدت رویه امکان پذیر نخواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85030470/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA