اعضای کمیته تنظیم‌گری و نظارت بانکی مشخص شدند

۴. اعضای هیأت عالی مذکور در جزء (۵) بند (الف) ماده (۷)؛

۳. پایش مستمر عملکرد «اشخاص تحت نظارت» از جهت تمکین به دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی در خصوص حفظ سلامت و ثبات شبکه بانکی و ارائه پیشنهادات تشویقی یا تنبیهی لازم به هیأت عالی؛

الف:‌اعضای کمیته تنظیم‌گری و نظارت بانکی عبارتند از:

‌به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۶ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۱۴ این طرح با ۱۶۲ رأی موافقت کردند.

۲. ارزیابی اثربخشی تصمیمات بانک مرکزی در حوزه‌ی تنظیم‌گری و نظارت بانکی و ارائه گزارش به هیأت عالی؛

۳. معاون حقوقی رئیس کل؛

۱. قائم مقام رئیس کل (رئیس)؛

ب:وظایف کمیته تنظیم‌گری و نظارت بانکی عبارت است از:

۶. سه نفر حقوقدان با مدرک دکترای حقوق و دارای حداقل ۱۰ سال سابقه کار مرتبط و معتبر، مسلط به حقوق بانکی و موضوعات مرتبط با تنظیم‌گری و نظارت بانکی، یک نفر با معرفی رئیس کل، یک نفر با معرفی وزیر امور اقتصادی و دارائی و یک نفر با معرفی دادستان کل کشور.

تبصره: اعضای موضوع جزء (۶) این بند برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. افراد یادشده، در صورتی که قبل از صدور حکم عضویت، در استخدام بانک مرکزی نبوده باشند، به صورت غیرموظف در جلسات کمیته شرکت می‌کنند. ‌

در ماده ۱۴ این طرح آمده است:

۵. اعضائی از هیأت عامل که رئیس کل عضویت آنان را در کمیته تنظیم‌گری و نظارت بانکی لازم می‌داند؛

۱. آماده‌سازی دستورکار و پیش نویس مصوبات هیأت عالی در موضوعات مرتبط با تنظیم‌گری و نظارت بانکی؛

۲. معاون تنظیم‌گری و نظارت رئیس کل (دبیر)؛

۴. انجام سایر اموری که توسط هیأت عالی یا رئیس‌کل ارجاع می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84869357/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF