افتتاح فاز ۱۱ پارس جنوبی اقتدار ایران در حوزه مهندسی را اثبات کرد


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون انرژی مجلس در مورد افتتاح فاز ۱۱ پارس جنوبی از سوی رییس جمهور گفت: این فاز از لحاظ فنی، پیچیدگی خاصی داشت لذا زمانی که به دست متخصصین  ایرانی ساخته و مورد بهره برداری قرار گرفت، اقتدار علمی و جایگاه فنی و مهندسی ایران در حوزه نفت و گاز را در دنیا به نمایش گذاشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85215453/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA