افزایش صادرات نفت با وجود تحریم‌ها از دستاوردهای دولت سیزدهم است


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون انرژی گفت: افزایش صادرات و رکوردشکنی در تولید نفت با وجود ادامه تحریم‌های اقتصادی از دستاوردهای دولت سیزدهم است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85055683/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85