افزایش نظارت بانک مرکزی بر خرید و فروش ارز توسط بانک‌ها
تهران- ایرنا- رئیس دیوان محاسبات خواستار افزایش نظارت بانک مرکزی بر خرید و فروش ارز توسط بانک‌ها شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85217957/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7