افشاگری رئیس سازمان برنامه و بودجه از سندسازی بانک‌ها


تهران – ایرنا – رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: بانک ها در دفاتر خود مطالبات ادعایی‌شان از دولت را ثبت کرده و سپس روی آن سود تقسیم کرده و بر اساس آن به خود پاداش می‌دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85245533/%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7