اقدامات سازمان انرژی اتمی با بدنه حاکمیت و تدابیر رهبری هماهنگ است


تهران – ایرنا – دبیر اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اقدامات سازمان انرژی اتمی را با بدنه حاکمیت و تدابیر رهبر معظم انقلاب هماهنگ عنوان کرد و گفت: مورد خاصی که نشان دهنده تخلف این سازمان از قوانین باشد، مشاهده نشده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85157802/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%87-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF