اقدامات پورعباس در مقابله با متخلفان ورود به دانشگاه قابل تحسین است


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در مورد حکم دیوان عدالت اداری درباره رییس سازمان سنجش گفت: اقدامات پورعباس در مقابله با متخلفان ورود به دانشگاه قابل تحسین است و از هر اقدامی که برای مقابله با فساد در کشور انجام شود، دفاع می‌کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85196162/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86