اوجی: گاز مشترکان خانگی در ماههای سرد سال ۱۴۰۱ قطع نشد


تهران – ایرنا – وزیر نفت گفت: با وجود ناترازی در تولید و مصرف گاز، این وزارتخانه توانست با تامین مناسب گاز مشترکان خانگی و سوخت نیروگاهها، دوره ماههای سرد سال ۱۴۰۱ را بدون قطع گاز مشترکان خانگی و اعمال خاموشی برق پشت سر بگذارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85086228/%D8%A7%D9%88%D8%AC%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%86%D8%B4%D8%AF