ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی رفع شد


تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی را رفع کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85197133/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86