بارمالی ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی اجرای طرح ساماندهی کارکنان


تهران- ایرنا- رئیس سازمان اداری و استخدامی بار مالی اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت را ۱۲۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی کرد و درباره تضمین امنیت شغلی با تصویب طرح برای کارکنان دولت گفت: قانون کار به کسانی که روی بحث امنیت شغلی حساسیت دارند، کمک می‌کند و ظرفیت قانونی این موضوع هم وجود دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84998507/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DB%B1%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86