بخش بهداشت و درمان نیازمند توجه ویژه بودجه است


تهران- ایرنا- رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه بخش بهداشت و درمان نیازمند توجه ویژه بودجه است، گفت: اینکه چه سهمی از کل پول کشور را به رشد اقتصادی اختصاص دهیم و چه سهمی را به تامین اجتماعی، تصمیم سختی است اما در هر صورت نباید بودجه سلامت مغفول واقع شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84985924/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA