بدهکارترین دولت را برای رئیسی به ارث گذاشتند/دولت سیزدهم آینده فروشی نمی‌کند


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، انتشار اوراق را به مفهوم آینده فروشی تلقی کرد و گفت: دولت قبل ۴۰۰ هزار میلیارد کسری بودجه خود را با اوراق به این دولت منتقل کرد اما دولت سیزدهم چنین راهکاری را برای حل مشکلات مردم استفاده نمی‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85219053/%D8%A8%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AB-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87