بررسی اغتشاشات اخیر با حضور «مقامات اطلاعاتی و امنیتی» در کمیسیون امور داخلی مجلس


تهران- ایرنا- کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با حضور وزرای کشور، اطلاعات و فرماندهی کل انتظامی و رئیس سازمان اطلاعات سپاه حوادث اخیر کشور را بررسی می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84959037/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86