برنامه ششم توسعه تا پایان سال ۱۴۰۲ تمدید شد


تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرح تمدید قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال ۱۴۰۲موافقت کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85227520/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF