تاکید سران قوا بر پیگیری و اجرای کامل قانون مولدسازی اموال مازاد دولت


تهران- ایرنا- سران قوا پیگیری و اجرای کامل قانون مولدسازی اموال مازاد دولت با همکاری همه قوا و نهادهای کشور را مورد تاکید قرار دادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85012400/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF