تبدیل شرکت‌ها به سازمان‌های توسعه‌ای منوط به پیشنهاد دولت و اجازه مجلس شد


تهران- ایرنا- سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه گفت: کمیسیون تلفیق با موافقت با یک بند الحاقی به کل تبصره ۲ لایحه بودجه در بخش هزینه ای مقرر کرد که تأسیس سازمان توسعه‌ای یا تبدیل شرکت‌های دولتی به سازمان‌های توسعه‌ای صرفاً با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85025203/%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87