تحقیق و تفحص مجلس از پیش فروش بنزین در دولت روحانی؛ ارزان فروشی کردند


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره ارزان فروشی بنزین در دولت قبل گفت: هیات تحقیق و تفحص مجلس ابهامات موجود درباره صادرات فرآورده‌های نفتی در دولت گذشته را بررسی می‌کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84977083/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%88-%D8%AA%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C