تخفیف ۵۰ درصدی آب‌بهاء برای کشاورزان مقید به رعایت الگوی کشت


تهران- ایرنا- وزیر جهاد کشاورزی درباره مشوق‌های کشاورزان برای اجرای الگوی کشت، گفت: براساس قانون بودجه به کشاورزانی که الگوی کشت را رعایت کنند نه تنها یارانه کود پرداخت می‌شود بلکه از تخفیف ۵۰درصدی آب‌بهاء که وزارت نیرو در نظر گرفته، برخوردار می‌شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84979286/%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA