تعرفه گذاری گاز مشترکان خانگی با حضور وزیر نفت در مجلس بررسی می شود


تهران- ایرنا- گزارش کمیسیون انرژی در مورد بررسی عملکرد وزارت نفت در تعرفه گذاری گاز مشترکان خانگی با حضور جواد اوجی وزیر نفت این هفته در مجلس بررسی می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85075966/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C