تعیین درآمدهای نفتی بودجه ۱۴۰۲/ سهم صندوق توسعه ملی ۴۰ درصد تعیین شد


تهران – ایرنا – نمایندگان مجلس شورای اسلامی سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز را در سال آینده ۴۰ درصد تعیین کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85039913/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DB%B4%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86