تمام نیروهای شاغل با ۲ سال سابقه اشتغال مشمول قرارداد کار معین می‌شوند


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد مصوبه ساماندهی کارکنان دولت گفت: با تصویب این طرح همه دستگاههای دولتی موظفند ظرف مدت ۶ ماه با تمام نیروهای شاغل تمام وقت و پاره وقت بیمه پرداز، با دو سال سابقه اشتغال، قرارداد کار معین منعقد کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85035457/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%DB%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%86