توافق تهران – ریاض با ابتکار عمل چه کسی نتیجه داد؟


تهران- ایرنا- معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور، توافق تهران – ریاض برای ازسرگیری روابط دوجانبه را موفقیت دیگری در سیاست همسایگی دولت سیزدهم و محصول ابتکار عمل آیت‌الله رئیسی دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85052627/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF