جلسه غیرعلنی نمایندگان مجلس با مسئولان قوه قضائیه آغاز شد


تهران-ایرنا- جلسه غیرعلنی و غیررسمی نمایندگان مجلس با مسئولان قوه قضائیه آغاز شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84956263/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D9%84%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF