حضور قالیباف در یکی از مراکز نگهداری سالمندان همزمان با شب یلدا


تهران – ایرنا – رییس مجلس شورای اسلامی همزمان با شب یلدا از یکی از مراکز نگهداری سالمندان بازدید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84977250/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%A8-%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7