حقوق سربازان وظیفه در سال ۱۴۰۲ مشخص شد


تهران- ایرنا- حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیرعملیاتی معادل ۶۰ درصد حداقل دریافتی پایور، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی معادل ۷۵ درصد حداقل دریافتی پایور است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85058495/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF