حمایت مجمع نمایندگان فارس از سکانداری بذرپاش در وزارت راه و شهرسازی


شیراز-ایرنا-مجمع نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی در بیانیه ای حمایت خود را از گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای تصدی وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84963171/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C