حکمرانی مردم‌پایه در دولت سیزدهم عملیاتی شد


تهران- ایرنا – عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی گفت: با روی کار آمدن دولت سیزدهم حکمرانی مردم پایه شکل گرفت و دولتمردان ارتباطات خوبی را برای پیگیری مطالبات مردمی شکل دادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85188383/%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%AF