خاندوزی: استقراض دولت به بانک مرکزی به صفر رسید


تهران – ایرنا – وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: در حالی که در دی ماه پارسال دولت بیش از 40 هزار میلیارد تومان کسری استفاده از تنخواه بانک مرکزی صورت گرفته بود، ابتدای دی ماه امسال این استقراض به صفر رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/84979581/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF