دانشجویان پسر تمامی دانشگاه‌ها مشمول دریافت مستمری متوفی می‌شوند


تهران – ایرنا – نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با تصویب استفساریه‌ای مقرر کردند که دانشجویان پسر مشغول به تحصیل در تمامی دانشگاه ها و حتی دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور مشمول دریافت مستمری متوفی خود شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84967186/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF