دانشگاه آزاد ظلم بزرگی در حق اعضای هیأت علمی خود کرده است


تهران – ایرنا – نماینده مجلس یازدهم و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد گفت: این دانشگاه با حقوق کمی که به استادان و اعضای هیأت علمی می دهد، ظلم بزرگی در حق آنها کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85167010/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B8%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA