درخواست پورابراهیمی برای برگزاری جلسه فوق‌العاده برای بازار سرمایه‌


تهران – ایرنا – رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس وضعیت بازار سرمایه را نابه سامان دانست و خواستار برگزاری جلسه فوق العاده با حضور وزرای نفت، صمت و اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه برای رسیدگی به آن شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85173372/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87