در شرایط کنونی، استیضاح وزرا به صلاح نیست و کمکی به پیشرفت کشور نمی‌کند


تهران – ایرنا – عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اکنون مجلس مشغول بررسی بودجه 1402 کل کشور است، گفت: در شرایط کنونی، استیضاح وزرا به صلاح نیست و کمکی به پیشرفت کشور نمی کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85000221/%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D9%85%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1