دستغیب: پیگیری موارد اولویت‌دار کشور برای دیوان محاسبات اهمیتی مضاعف دارد


تهران – ایرنا – رییس دیوان محاسبات گفت: پیگیری موارد اولویت‌دار کشور از اهمیتی مضاعف برای دیوان محاسبات برخوردار است، از این رو، با یک برنامه‌ریزی هدفمند، رویکرد این نهاد نظارتی را از «همه رسی» به «مهم رسی» تغییر داده‌ایم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85201346/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%A8-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C