دستگاهها برای تامین بودجه مولدسازی را با جدیت دنبال کنند


تهران- ایرنا- سران قوا با تاکید بر اهمیت اجرای قانون مولدسازی اموال و دارایی‌های مازاد دولت به منظور تامین بخشی از درآمدهای مندرج در بودجه سال جاری، همه دستگاهها و نهادها را موظف کردند در حوزه مولدسازی، فعالانه همکاری و اجرای قانون را پیگیری کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84966482/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF