دولت سیزدهم با پرهیز از جناح بازی برای حفاظت از محیط زیست تلاش می‌کند


تهران – ایرنا – سخنگوی فراکسیون محیط زیست مجلس با بیان اینکه دولت سیزدهم با پرهیز از جناح بازی در تلاش برای بهبود شرایط محیط زیست کشور است، گفت: برخی دولت‌های گذشته سابقه منفی در دستمایه قراردادن محیط زیست برای اغراض سیاسی و سوءاستفاده از آن دارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85225266/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4