دیپلماسی هوشمندانه دولت سیزدهم منجر به آزادسازی ارزهای بلوکه شده ایران در کره جنوبی شد


تهران- ایرنا-نایب رییس گروه دوستی پارلمانی ایران و کره جنوبی مجلس شورای اسلامی گفت: دیپلماسی هوشمندانه و فعال دولت سیزدهم  در دفاع از حقوق مردم موجب  آزاد سازی ارزهای بلوکه شده ایران در کره جنوبی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85198177/%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%87