ذوالنوری: تفکر انقلابی و بسیجی پرچم افتخار و آبادانی را برافراشته است


اردبیل – ایرنا – نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: هر جا تفکر انقلابی و بسیجی و فرهنگ جبهه و شهدا رفته، آنجا آبادانی و پرچم افتخار برافراشته شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85127528/%D8%B0%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87