رئیس مجلس شورای اسلامی وارد خراسان جنوبی شد


بیرجند – ایرنا – رئیس مجلس شورای اسلامی صبح پنجشنبه در آغاز سفر یکروزه به خراسان جنوبی وارد بشرویه شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85121210/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%D8%AF