رای قاطع کمیسیون اقتصادی به برنامه‌های گزینه پیشنهادی صمت


تهران- ایرنا- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اعضای کمیسیون اقتصادی به برنامه های بخش تجارت علی آبادی، گزینه پیشنهادی وزارت صمت رای قاطع دادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85138460/%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D9%85%D8%AA