رد درخواست بررسی طرح جامع مدیریت شهری در کمیسیون مشترک مجلس


تهران – ایرنا – درخواست تعدادی از نمایندگان برای بررسی طرح جامع مدیریت شهری در کمیسیون مشترک بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، به تصویب مجلس نرسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85172285/%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3