رفع ناترازی از بودجه و نظام بانکی به مهار تورم می‌انجامد/ضرورت تقویت پیمان‌های پولی


تهران – ایرنا – برخی از نمایندگان مجلس معتقدند که رفع ناترازی از بودجه و نظام بانکی در مهار تورم موثر است و برای تحقق رشد تولید در کشور باید جذب سرمایه گذاری خارجی، استفاده از ظرفیت‌های داخلی و تقویت پیمان‌های پولی را در دستور کار قرار داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85071678/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA