روند آزادی زندانیان ایرانی در آمریکا در کمیسیون امنیت ملی تشریح شد


تهران – ایرنا – سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از حضور وزیر امور خارجه و معاونان وی در این کمیسیون خبر داد و افزود: روند آزادی زندانیان ایرانی در آمریکا تشریح شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85207427/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD