رویکرد مثبت مجلس به مدیریت بذرپاش بر وزارت راه و شهرسازی/ رای اعتماد می‌آورد


تهران- ایرنا- نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی گفت: رویکرد مجلس نسبت به حضور بذرپاش در وزارت راه و شهرسازی مثبت است،وزیر پیشنهادی می‌تواند رای اعتماد مجلس را کسب کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84961765/%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C