رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس:سرمایه بانکها فقط زمانی امنیت دارد که در مسیر تولید باشد


مشهد- ایرنا- رییس کمیسون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: ما امروز پیاممان به همه موسسات مالی و بانک‌ها این است که سرمایه‌تان تنها در صورتی امنیت دارد که در مسیر تولید باشد و اگر در غیر این مسیر باشد این سرمایه‌گذاری نمی تواند پایدار و موفق باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85163245/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%DB%B9%DB%B0-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%87