زنگنه: افزایش حجم لایحه برنامه در کمیسیون تلفیق را قبول دارم
تهران_ایرنا_ سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم در خصوص اعتراض دولت به افزایش حجم لایحه برنامه در گزارش کمیسیون تلفیق اظهار داشت: قبول داریم که حجم لایحه برنامه در کمیسیون تلفیق افزایش یافته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85232752/%D8%B2%D9%86%DA%AF%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82-%D8%B1%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85